Obiectivele Microregiunii

OBIECTIVUL MICROREGIUNII CARAȘ-TIMIȘ

Programul LEADER din PNDR 2014 -2020, este pentru Microregiunea – Caraș Timiș, teritoriu exclusiv rural, cu omogenitate sub aspectul mediului natural și al caracteristiciilor socio-economice, culturale si spirituale, un instrument important în sporirea dezvoltării economice și sociale a U.A.T.- urilor componente, în reducerea disparităților dintre spațiul rural specific Parteneriatului și zonele urbane apropiate, în promovarea incluziunii sociale. Programul LEADER vine să întareasca capacitatea de dezvoltare la nivel local a Microregiunii Caraș-Timiș, să răspundă mai bine la nevoile locale. Strategia de dezvoltare rurală a teritoriului acoperit de Parteneriatul Grupul de Acțiune Locală, se înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare pe care și-l propun UAT-urile componente, județele Caraș-Severin și Timiș, Regiunea Vest, România și UE, prin strategia Europa 2020.

Strategia de Dezvoltare Locala este subordonată conceptului Dezvoltării Durabile. Conform acestui concept, dezvoltarea teritoriului acoperit de Micoregiunea Caraș-Timiș, prin implicarea tuturor actorilor locali va corespunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi. Dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local”. Dezvoltarea durabilă înseamnă si recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente. O provocare importantă a acestui tip de dezvoltare o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare şi pentru a satisface interesele comune ale tuturor grupurilor. Dezvoltarea durabilă a Microregiuni Caraș-Timiș, pune în practică principii şi concepte noi cum sunt: integrarea, cooperarea, subsidiaritatea sau sinergismul. PNDR 2014 – 2020 reprezintă un instrument de dezvoltare bazat exclusiv pe principiul dezvoltării durabile. Din punct de vedere al dezvoltării, teritoriul acoperit de Microregiunea Caraș-Timiș, fiind exclusiv rural, cu dispersie mare a localitaților, înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele urbane din apropiere și anume: municipiile Reșița, Lugoj, Caransebeș si orașul Bocșa, zone urbane care nici ele nu se caracterizeaza prin grad mare de dezvoltare și fața de alte zone din regiune. De asemenea se caracterizează prin: deficienţe structural persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică insuficient de pregatită pentru asemenea provocări economice și sociale.

 

Obiectivul strategic al SDL, Microregiunii Caraș-Timiș- este generarea unui mediu socio-economic stabil si diversificat, capabil să asigure prosperitate populației și dezvoltare integrată a teritoriului acoperit de Parteneriat. Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică, pe care și le propune Microregiunea Caraș-Timiș, în acord cu obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Vest și județelor Caraș-Severin și Timiș, economia teritoriului rural vizat de Parteneriatul, Grupul de Acțiune Locală, Caraș-Timiș, trebuie să se transforme într-o economie modernă şi competitivă, oportunitatea fiind oferită de Programul LEADER, iar cadrul de acțiune de SDL – Caraș Timiș.

 

 

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.